Oferta pública d'ocupació

En aquest apartat trobareu tots aquells llocs de treball vacants de l'Ajuntament de Montesquiu, ja siguin temporals o definitius, com a conseqüència de noves necessitats organitzatives o bé de posada en funcionament de nous serveis o bé de substitucions.

A continuació disposeu de tota la informació de les convocatòries temporals o les oposicions.

També podeu consultar la informació a la web del CIDO de Diputació de Barcelona

 

Ofertes d'estabilització de l'ocupació

En aquest apartat trobareu les bases generals i específiques de tots els processos selectius per a la cobertura definitiva de places del règim funcionari i laboral d’Estabilització de l’Ocupació Temporal recollits en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.
 
En el pla d'estabilització existeixen dues modalitats de procés:
 
Concurs de mèrits. els trobareu identificats: Concurs de places del grup "XXX" via estabilització
Concurs d'oposició. els trobareu identificats: Concurs-oposició de places del grup "XXX" via estabilització