1 plaça d'Oficial 1a encarregat de brigada d'obres i manteniment (FINALITZAT)

Divendres, 12 de juliol de 2019

PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA D’OFICIAL 1ª DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX DE L’AJUNTAMENT DE MONTESQUIU MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ.

Termini presentació sol·licituds: 27 d'agost de 2019

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

Les sol·licituds d’admissió a aquest procés selectiu, acompanyades del corresponent currículum, document identificatiu i els corresponents títols i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits a tenir en compte es poden presentar:

 • Presencialment: A les oficines de l'Ajuntament de Montesquiu de dilluns a divendres de 9h a 14h
 • Telemàticament: A través d'una instància genèrica (acompanyada de tota la documentació sol·licitada en format pdf, jpg, tiff o gif)

 

REQUISITS

Les persones aspirants hauran de reunir els requisits següents :

2.1. Titulació: estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO), graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.

2.2. Ser ciutadà/ a espanyols o tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què s’hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea. Els estrangers no inclosos en l’apartat anterior també podran accedir a les places reservades al personal laboral, d’acord amb el que estableix l’article 10 de la llei orgànica 4/2000 d’11 de gener, modificada per la llei 8/2000 de 22 de desembre. En qualsevol cas, l’aspirantque no tingui la nacionalitat espanyola haurà d’acreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent.

2.3. Tenir 16 anys d’edat i no excedir l'edat legal de jubilació en el moment de presentar la sol·licitud.

2.4. Llengua catalana: nivell intermedi de llengua catalana (B2)

2.5. Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell intermedi.

2. 6. No haver estat sepa rat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques ni trobar -se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per e xercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar -se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en aquests termes l'accés a l'empleat públic.

2. 7. No patir cap malaltia ni estar afectat/a per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categor i a i mantenir -les fins a la data en què es faci efectiva la contractació.

2. 8 .Posseir la capacitat funcional per a la realització de les tasques del lloc de treball.

2. 9 .Tenir el carnet de conduir B.

 

PROCÉS DE SELECCIÓ

El procediment de selecció serà el de concurs -oposició.

1. - Fase d’oposició

 • 1r exercici : prova de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en la realització d’una prova per acreditar els coneixements de català del nivell B2. Restaran exemptes de realitzar aquest exercici les persones aspirants que amb anterioritat a la data d’aquesta prova acreditin documentalment tenir el nivell B2 o superior de la Secretaria de Política Lingüística o un altre equivalent segons la normativa d’aplicació . La qualificació de la prova serà d’apte o no apte.
 • 2n exercici : prova de castellà. De caràcter obligatori i eliminatori. Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellans els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 150 paraules en el termini màxim de 25 minuts, i mantenir una conversa amb membres del Tribunal durant el termini de 5 minuts i, si s’escau i a judici del Tribunal, amb una persona assessora especialista que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal. La qualificació de la prova serà d’apt e o no apte.
 • 3r exercici : desenvolupament de 2 casos pràctics. De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en la realització de dos treballs que plantejarà el Tribunal relacionats amb el lloc de treball, en un termini màxim de 20 minuts entre els dos . Es valorarà la correcta execució dels treballs, el temps transcorregut en la realització, el domini de les eines o maquinària emprades i el coneixement dels materials usats. Aquesta prova es valorarà amb un màxim de fins a 20 punts, a raó de 10 punts per cada cas pràctic. Per superar aquesta prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts en cadascun dels casos pràctics. En cas contrari, la persona aspirant quedarà eliminada.

2. - Fase de concurs

Per a la valoració dels mèrits acreditats per les persones aspirants caldrà haver superat prèviament les proves de la fase d’oposició . El Tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment, d’acord amb els barems següents :

 • Experiència professional: amb una qualificació màxim a de 5 punts. Per cada període d’un trimestre complert de serveis acreditats desenvolupant tasques equivalents o anàlogues a les assignades al lloc de treball objecte d’aquesta convocatòria, segons l’escala següent: 
  • En l’administració pública : 0,40 punts per trimestre sencer Mitjançant certificació de l’òrgan competent amb indicació expressa de l’escala i subescala o categoria professional, funcions desenvolupades, període de temps treballat i experiència adquirida.
  • En l’àmbit privat : 0,15 punts per trimestre sencer Mitjançant certificació de l’empresa amb indicació expressa que indiqui es serveis prestats, categoria professional, funcions desenvolupades, període de temps treballat i experiència adquirida. Si es tracta d’un/a professional autònom/a, amb fotocòpia de la llicència fiscal.
 • a) Formació complementària : amb un màxim de 3 punts.
  •  Per cada curs de formació o perfeccionament en matèries relacionades amb les funcions assignades al lloc de treball objecte de la convocatòria, segons l’escala següent :
   • per cursos, jornades o sessions de durada igual o inferior a 10 hores i superior a 5 : 0,10 punts per cadascun. 
   • per cursos, jornades o sessions de durada igual o inferior a 20 hores i superior a 10 : 0,20 punts per cadascun. 
   • per cursos, jornades o sessions de durada igual o inferior a 30 hores i superior a 15 : 0,30 punts per cadascun.
   • per cursos, jornades o sessions de durada igual o inferior a 40 hores i superior a 20 : 0,40 punts per cadascun.
   • per cursos, jornades o sessions de durada igual o inferior a 50 hores i superior a 25 : 0,50 punts per cadascun.
 • b) Coneixement de la llengua catalana: en un nivell superior al nivell intermedi B2, segons el barem següent :
  •  nivell de suficiència de català o equivalent C1 : 0,50 punts

Qualificació 

La qualificació final d’aquest procés selectiu s’obtindrà sumant les puntuacions obtingudes en les proves d’oposició i en el concurs de mèrits. Els empats en la puntuació final es desfaran a favor de la persona aspirant que hagi obtingut la millor puntuació en el 2n exercici de la fase d’oposició (casos pràctics). En cas de no ser suficient el Tribunal podrà acordar la realització d’una prova extraordinària d’aptitud relacionada amb les funcions del lloc de treball objecte d’aquesta convocatòria. El Tribunal no podrà proposar per a la seva contractació un nombre de persones aspirants superiors al de les places convocades.

 

 

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 2.04.2020 | 15:09