1 plaça de Tècnic/a en educació infantil per la Llar d'Infants Els Putxinel·lis (FINALITZAT)

Dimecres, 24 de juliol de 2019

Es fa públic que l’Ajuntament necessita contractar una persona en règim laboral temporal, amb la categoria de Tècnic/a en educació infantil, per donar suport al personal de la llar durant el curs 2019-2020.
Tipus de contracte: Laboral temporal d’1h i 15 minuts diaris.
Durada del contracte: Del 9 de setembre de 2019 al 17 de juliol de 2020.

REQUISITS:
a)Ésser espanyol o nacional dels altres estats membres de la Comunitat Europea
b)Ésser major de 18 anys.
c)Titulació mínima: Tècnic/a en educació infantil
d)No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les seves funcions.
e)No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública.
f)Entendre i parlar correctament el català i castellà.
g)Certificat de delictes de naturalesa sexual

SOL·LICITUDS
Les sol·licituds per prendre part del procés selectiu es podran presentar des del dia 29 de juliol i fins el dia 15 d’agost de 2019, ambdós inclosos, electrònicament a www.montesquiu.cat o presencialment a les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:
Fotocòpia compulsada del DNI.
Currículum acadèmic i professional.
Certificat de delictes de naturalesa sexual.

Darrera actualització: 2.04.2020 | 15:08

Documents