1 plaça de Tècnic/a en educació infantil per la Llar d'Infants Els Putxinel·lis (FINALITZAT)

Dimecres, 24 de juliol de 2019 a les 00:00

Es fa públic que l’Ajuntament necessita contractar una persona en règim laboral temporal, amb la categoria de Tècnic/a en educació infantil, per donar suport al personal de la llar durant el curs 2019-2020.
Tipus de contracte: Laboral temporal d’1h i 15 minuts diaris.
Durada del contracte: Del 9 de setembre de 2019 al 17 de juliol de 2020.

REQUISITS:
a)Ésser espanyol o nacional dels altres estats membres de la Comunitat Europea
b)Ésser major de 18 anys.
c)Titulació mínima: Tècnic/a en educació infantil
d)No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les seves funcions.
e)No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública.
f)Entendre i parlar correctament el català i castellà.
g)Certificat de delictes de naturalesa sexual

SOL·LICITUDS
Les sol·licituds per prendre part del procés selectiu es podran presentar des del dia 29 de juliol i fins el dia 15 d’agost de 2019, ambdós inclosos, electrònicament a www.montesquiu.cat o presencialment a les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent:
Fotocòpia compulsada del DNI.
Currículum acadèmic i professional.
Certificat de delictes de naturalesa sexual.

Darrera actualització: 02.04.2020 | 15:08

Documents