Oferta laboral per a la contractació d'una persona per desenvolupar tasques d'agent cívic

Divendres, 5 d’abril de 2024

Es fa públic que l’Ajuntament de Montesquiu necessita contractar una persona per a les tasques d’agent cívic/a, la vigència del contracte serà des del 6 de maig al dia 31 de desembre de 2024, ambdós inclosos.

 

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds d’admissió a aquest procés selectiu, acompanyades del corresponent currículum, document identificatiu i els corresponents títols i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits a tenir en compte es poden presentar a partir del 5 d'abril fins el 19 d'abril de 2024, ambdós inclosos.

  • Presencialment: A les oficines de l'Ajuntament de Montesquiu de dilluns a divendres de 9h a 14h
  • Telemàticament: A través d'una instància genèrica (acompanyada de tota la documentació sol·licitada en format pdf, jpg, tiff o gif)

Documentació

  • DNI.
  • Graduat Escolar, ESO, equivalent o superior.
  • Currículum Vitae on hi constin els mèrits al·legats.
  • Acreditació del nivell de català A2
  • Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
  • Per a la justificació de l’experiència laboral, informe de vida laboral.
  • Certificat d’inscripció al SOC com a demandant d’ocupació.

Dades de la contractació

 

Jornada : a temps parcial 35 hores setmanals en horari partit de dilluns a diumenge respectant dos dies de descans consecutius a la setmana en funció de les necessitats a cobrir.

Durada del contracte : la vigència del contracte serà des del dia 6 de maig al dia 31 de desembre de 2024, ambdós inclosos.

Titulació requerida: graduat escolar o equivalent.

Retribucions : 1.432,87€ bruts mensuals. 12 pagues

 

Requisits

Ser espanyol/a o nacional dels altres Estats membres de la Comunitat Europea

Nivell d’estudis : graduat/da escolar o equivalent

No  haver  estat  separat/da  del  servei  en  Administració  Pública  mitjançant expedient disciplinari.

Entendre i parlar correctament el català i el castellà.

Tenir complerts divuit anys i no superar l'edat de jubilació establerta.

Experiència en les tasques de la convocatòria.

No estar realitzant cap activitat retribuïda de caràcter laboral (per compte propi o aliè), i estar inscrit/a al Servei públic d’Ocupació de Catalunya com a persona demandant d’ocupació.

Nivell de català A2 bàsic.

 

Darrera actualització: 5.04.2024 | 10:01