1 plaça laboral temporal per tasques d’agent cívic/a (FINALITZAT)

Dijous, 4 d’abril de 2024

Es fa públic que l’Ajuntament de Montesquiu necessita contractar una persona per a les tasques d’agent cívic/a, la vigència del contracte serà des del 6 de maig al dia 31 de desembre de 2024, ambdós inclosos.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds d’admissió a aquest procés selectiu, acompanyades del corresponent currículum, document identificatiu i els corresponents títols i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits a tenir en compte es poden presentar a partir del 5 d'abril fins el 19 d'abril de 2024, ambdós inclosos.

 • Presencialment: A les oficines de l'Ajuntament de Montesquiu de dilluns a divendres de 9h a 14h
 • Telemàticament: A través d'una instància genèrica (acompanyada de tota la documentació sol·licitada en format pdf, jpg, tiff o gif)

Documentació

 • DNI.
 • Graduat Escolar, ESO, equivalent o superior.
 • Currículum Vitae on hi constin els mèrits al·legats.
 • Acreditació del nivell de català A2
 • Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
 • Per a la justificació de l’experiència laboral, informe de vida laboral.
 • Certificat d’inscripció al SOC com a demandant d’ocupació.

Dades de la contractació

 

Jornada : a temps parcial 35 hores setmanals en horari partit de dilluns a diumenge respectant dos dies de descans consecutius a la setmana en funció de les necessitats a cobrir.

Durada del contracte : la vigència del contracte serà des del dia 6 de maig al dia 31 de desembre de 2024, ambdós inclosos.

Titulació requerida: graduat escolar o equivalent.

Retribucions : 1.432,87€ bruts mensuals. 12 pagues

 

Requisits

Ser espanyol/a o nacional dels altres Estats membres de la Comunitat Europea

Nivell d’estudis : graduat/da escolar o equivalent

No  haver  estat  separat/da  del  servei  en  Administració  Pública  mitjançant expedient disciplinari.

Entendre i parlar correctament el català i el castellà.

Tenir complerts divuit anys i no superar l'edat de jubilació establerta.

Experiència en les tasques de la convocatòria.

No estar realitzant cap activitat retribuïda de caràcter laboral (per compte propi o aliè), i estar inscrit/a al Servei públic d’Ocupació de Catalunya com a persona demandant d’ocupació.

Nivell de català A2 bàsic.

 

Canals de tramitació:

 • Presencial

  De dilluns a divendres de 8h a 15h

Darrera actualització: 7.05.2024 | 11:52