Junta de Govern

La finalitat de l'acció de la Junta de Govern Local és l'assistència permanent a l'alcalde/ssa en l'exercici de les seves atribucions. Així mateix, exerceix les competències delegades al Ple extraordinari del cartipàs:

  • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses dins del límit de la seva competència.
  • Aprovar les bases per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
  • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
  • Sancionar les faltes per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
  • L’aprovació de projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
  • L’atorgament de llicències, llevat que les lleis sectorials l’atribueixin expressament a un altre òrgan.
  • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.

 

COMPOSICIÓ DE LA JGL

La JGL està compost per l’alcalde/ssa i dos regidors/es designats com a tinents/es d’alcaldia.

Composició de la JGL 2021-2023

1 regidor de Junts per Montesquiu

2 regidors/es de Som Montesquiu – Amunt

 

CALENDARI DE SESSIONS

La JGL celebrarà les seves sessions ordinàries el primer i tercer dimarts hàbil de cada mes a les 17:30h.

 

CONVOCATÒRIA DE SESSIONS

 Consulta aquí les convocatòries.

 

ACTES DE LES SESSIONS

AQUÍ Podeu consultar les actes de totes les sessions de la JGL de la Corporació.

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 20.12.2022 | 09:36
Darrera actualització: 20.12.2022 | 09:36