Borsa de treball de places d'Educador/a per a la Llar d'Infants Municipal Els Putxinel·lis, cursos 2020 a 2024 (FINALITZAT)

Dimecres, 14 d’octubre de 2020

Convocatòria de creació d'una borsa de treball d'educadors/es per a la llar d'infants municipal "Els Putxinel·lis", de Montesquiu, pels cursos 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024

 

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció per integrar aquesta borsa de treball es formularan mitjançant instància genèrica a la pàgina web de l’Ajuntament, on es farà constar que s’aspira a formar part del procés de selecció per integrar la borsa de treball de personal laboral temporal de la llar d’infants municipal “Els Putxinel·lis”, dintre del termini improrrogable de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’últim anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o BOP de Barcelona (10 de novembre de 2020).

En les instàncies per prendre part en les proves d’accés, els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data d’acabament del termini de presentació d’instàncies:

A la instància s’hi adjuntarà:

  1. Currículum de l’aspirant.
  2. Fotocòpia del DNI.
  3. Còpia de la titulació acadèmica requerida per a participar en la convocatòria.
  4. Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits que al·leguin per la seva valoració en la fase de concurs. El tribunal qualificador no podrà tenir en compte altres mèrits que els que es presentin i justifiquin en aquest tràmit.
  5.  Adaptacions necessàries que es creguin adients per realitzar les proves en el supòsit de persones amb alguna discapacitat, si és el cas.
  6. Còpia de la certificació acreditativa del nivell C de català exigit, expedit pel centre oficial.
  7. Certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual, expedit pel Ministeri de Justícia.
  8. Informe de Vida Laboral, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social i/o Contractes de Treball o certificats de serveis prestats.
Darrera actualització: 3.12.2020 | 13:56