3 places per a la temporada d'estiu a la piscina municipal (FINALITZAT)

Divendres, 12 de maig de 2023

Es fa públic que l’Ajuntament de Montesquiu necessita contractar tres persones per a la temporada de piscina municipal, en règim laboral temporal , amb efectes a partir del dia 16 de juny i fins el dia 27 d’agost de 2023, ambdós inclosos.

Procediment de contractació: temporal per circumstàncies de la producció.

Tipus de contracte: laboral temporal.

Jornada : 27’5h/setmana

Retribució: La retribució és de 900€ bruts mensuals.

Tasques a realitzar: atenció al públic, venda d’entrades, control d’accés i aforament a les piscines, neteja i desinfecció del recinte, vestuaris i lavabos.

 

Horaris: Torns rotatius de dilluns a diumenge.

Torn 1: De 9:00 a 15:00 hores

Torn 2: De 15:00 a 20:30 hores

 

Requisits:

 • Ser espanyol/a o nacional dels altres Estats membres de la Unió Europea o qualsevol dels Estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en els terminis que s’hagi definit en el tractat constitutiu de la UE. En qualsevol cas la persona aspirant ha d’acreditar documentalment la seva nacionalitat amb document en vigor.
 • Tenir 16 anys complerts i no excedir de l’edat de jubilació forçosa en la data de finalització
 • Nivell d’estudis : graduat/da escolar o equivalent.
 • No haver estat separat/da del servei en Administració Pública mitjançant expedient disciplinari.
 • Entendre i parlar correctament el català i el castellà.

 

Valoració: En el procés de selecció es valorarà:

 • Experiència professional, en altres administracions i/o a l’empresa privada en plaça igual o similar a la convocada: personal o brigada de neteja, atenció al públic, consergeria, informador/a, operari/a manteniment d’instal·lacions esportives.
 • Formació acadèmica i activitats formatives relacionades amb la plaça convocada i altres títols acadèmics superiors als exigits per participar en la present convocatòria i que puguin ser considerats d’interès o que poden suposar un valor afegit.
 • Ser família nombrosa, monoparental, tenir persones a càrrec o diversitat funcional que no impedeixin la realització de la feina i dones que hagin patit violència masclista previ informe de serveis socials o òrgan competent.
 • L’ajuntament avaluarà els currículums i mèrits al·legats per les persones aspirants i es podrà realitzar una entrevista als currículums més ben valorats. L’entrevista consistirà en la realització de preguntes i supòsits relacionats amb les tasques a realitzar i en les mesures sanitàries.

 

Sol·licituds i documentació:

Les persones interessades poden presentar instància genèrica des del dia 15 de maig fins el dia 22 de maig de 2023, ambdós inclosos, per internet, a través de la pàgina web www.montesquiu.cat a l’apartat de tràmits, instància genèrica.

Documentació:

 • DNI/NIE
 • Graduat Escolar, ESO, equivalent o superior.
 • Currículum Vitae on hi constin els mèrits al·legats.
 • Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
 • Per a la justificació de l’experiència laboral, informe de vida laboral.
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual

 

Darrera actualització: 30.05.2023 | 18:23