1 plaça laboral temporal per tasques de suport per la brigada d'obres i manteniment (FINALITZAT)

Dimecres, 9 de juny de 2021

Es fa públic que l’Ajuntament necessita contractar una persona en règim laboral temporal, per tasques de suport a la brigada municipal d’obres i manteniment, amb efectes a partir del dia 1 de juliol de 2021 i fins al dia 31 d’octubre de 2021, ambdós inclosos.

Les persones interessades poden presentar la corresponent sol·licitud des del dia 10 de juny i fins el dia 18 de juny de 2021, ambdós inclosos, presencialment a les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h o, per Internet, a través de la pàgina web www.montesquiu.cat a l’apartat de tràmits, instància genèrica.

Procediment de contractació : per raó de màxima urgència.
Tipus de contracte: Laboral temporal, a jornada complerta
Retribucions : 934,93€/bruts/mes
Horari: de matins, a raó de 6 hores/dia

REQUISITS:
a)Ésser espanyol o nacional dels altres estats membres de la Comunitat Europea.
b)Trobar-se en situació d’atur com a persona demandant d’ocupació.
c)Titulació mínima: Graduat escolar
d)No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions pròpies de la brigada d’obres i manteniment.
e)No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública.
f)Entendre i parlar correctament el català i castellà.
g)Experiència en les tasques de manteniment en general i, en especial, tasques de jardineria i neteja viària.
h)Carnet de conduir B1

 

 

Darrera actualització: 1.12.2021 | 09:23