1 plaça laboral temporal per tasques d’agent cívic/a i suport a la brigada (FINALITZAT)

Dimecres, 1 de desembre de 2021

Es fa públic que l’Ajuntament de Montesquiu necessita contractar una persona per a les tasques d’agent cívic/a i suport a la brigada, la vigència del contracte serà des del gener del 2022 al dia 31 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds d’admissió a aquest procés selectiu, acompanyades del corresponent currículum, document identificatiu i els corresponents títols i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits a tenir en compte es poden presentar a partir del 14 de desembre de 2021 fins el 23 de desembre de 2021, ambdós inclosos.

 • Presencialment: A les oficines de l'Ajuntament de Montesquiu de dilluns a divendres de 9h a 14h
 • Telemàticament: A través d'una instància genèrica (acompanyada de tota la documentació sol·licitada en format pdf, jpg, tiff o gif)

Documentació

 • DNI.
 • Graduat Escolar, ESO, equivalent o superior.
 • Carnet de conduir B
 • Currículum Vitae on hi constin els mèrits al·legats.
 • Acreditació del nivell de català B2
 • Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
 • Per a la justificació de l’experiència laboral, informe de vida laboral.
 • Certificat d’inscripció al SOC com a demandant d’ocupació.

Dades de la contractació

 • Tipus de contracte : laboral temporal, per obra o servei
 • Jornada : a mitja jornada, 18,75 hores/setmana. Ordinàriament l’horari serà de matí entre setmana i tardes en caps de setmana. En tot cas es tindrà en compte les necessitats a cobrir i es respectaran els descansos que marca la normativa.
 • Retribució : 690,91€ bruts/mes

Requisits

 1. Ser espanyol/a o nacional dels altres Estats membres de la Comunitat Europea
 2. Nivell d’estudis : graduat/da escolar o equivalent
 3. Carnet de conduir B.
 4. No haver estat separat/da del servei en Administració Pública mitjançant expedient disciplinari.
 5. Entendre i parlar correctament el català i el castellà.
 6. Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
 7. Tenir complerts divuit anys i no superar l’edat de jubilació establerta.
 8. Valorable formació complementària i experiència en lloc de treball amb tasques
  similars o equiparables.
 9. Estar en situació d’atur o inscrit/a al SOC com a demandant d’ocupació.

 

Darrera actualització: 31.01.2022 | 11:40