1 plaça d'administratiu/a temporal laboral per substitució de baixa per maternitat (FINALITZAT)

Dilluns, 31 de gener de 2022

És objecte de la present convocatòria la selecció, mitjançant la realització d’unes proves, d’una persona per ocupar una plaça d’ administratiu/iva a l’Ajuntament de Montesquiu per cobrir una baixa laboral per maternitat.

La durada del contracte serà des de la data de la baixa fins a la data de reincorporació de la persona substituïda. Atesa la diversitat de tasques d’aquest lloc de treball, en tant que sigui possible la contractació es formalitzarà un mínim de quinze dies hàbils abans de l’efectivitat de la baixa, per tal de poder conèixer aquestes tasques amb la persona a substituir.

Lloc de treball i tasques a realitzar

Categoria: Escala administració general – Subescala administrativa, subgrup C1.

Jornada completa de 37,5 hores.
Durada: des de la data de la baixa (previsiblement durant el mes d’abril de 2022) i mentre duri la situació d’incapacitat laboral transitòria per maternitat.
Retribució bruta: 1.536,63 euros/bruts mensuals a raó de 14 pagues anuals o la part proporcional pel temps treballat.

Les tasques a desenvolupar són les següents:

 • Atendre al públic – personalment i telefònicament.
 • Portar el registre d’entrada i sortida de documents i assignar els registres.
 • Realització dels treballs administratius relacionats amb la tramitació, gestió i seguiment dels expedients que li corresponguin.
 • Elaborar els actes administratius, propostes, certificats, notificacions i oficis corresponents als expedients, d’acord amb els informes emesos.
 • Emetre les liquidacions corresponents a la tramitació dels expedients.
 • Tramitar els expedients de sol·licitud de subvenció assignades.
 • Prestar suport administratiu i operatiu de manera polivalent en qualsevol gestió dels diferents àmbits de les àrees, segons les necessitats i
 • prioritzacions establertes.
 • Dur a terme les tasques de suport a la confecció i tràmit de la convocatòria de reunions.
 • Gestió i actualització de la pàgina web, seu electrònica i portal de transparència.
 • Control i seguiment de la xarxa de subministrament d’aigua potable.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Condicions generals d’admissió de les persones aspirants

 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea. En tractar-se d’un lloc de treball de personal laboral també hi podran accedir els estrangers que preveu l’article 57.1, apartats 3 i 4 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
 • Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques del lloc de treball.
 • Haver complert setze anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Possibilitat d’incorporació immediata, una vegada superat el procés selectiu.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat, formació professional de segon grau o equivalent o títol superior, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació d’instàncies.
 • Les persones aspirants d’Estats membres de la Unió Europea i la resta hauran d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en la matèria. Caldrà estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació, expedida pel Ministeri d’Educació i Cultura.
 • No haver estat separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques del cos o escala o similars.
 • Estar capacitats/es i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita equivalent o superior al certificat de coneixements del nivell C reconegut per l’autoritat lingüística competent.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

El termini s'obrirà l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i serà de 10 dies naturals. (Del 9 de febrer al 18 de febrer de 2022)

Les persones interessades que reuneixin les condicions anteriors hauran de presentar sol·licitud per via telemàtica a través d’instància genèrica a la web de l’Ajuntament de Montesquiu (www.montesquiu.cat) o al Registre General de l’Ajuntament de Montesquiu, Plaça de la República núm. 1-2, presencialment de dilluns a divendres de 9 a 14 hores d’acord amb les previsions de l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de deu dies naturals a comptar des de l’endemà de l’última publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i al DOGC.

La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del DNI o document equivalent
 • Fotocòpia compulsada del títol d’estudis exigit.
 • Documentació compulsada que acrediti el coneixement de la llengua catalana
 • Currículum vitae.

En cas de persones aspirants amb alguna discapacitat caldrà fer-ho constar per poder fer les adaptacions de temps i mitjans necessaris per garantir la igualtat d’oportunitats amb la resta d’aspirants presentats en relació amb la realització de les proves.

 

Darrera actualització: 16.05.2022 | 08:42