OFERTA TREBALL- CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA PER LA BRIGADA D’OBRES I MANTENIMENT

Divendres, 2 de juny de 2017 a les 00:00

ANUNCI
OFERTA DE TREBALL
CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA PER LA BRIGADA D’OBRES I MANTENIMENT

Es fa públic que l’Ajuntament necessita contractar una persona en règim laboral temporal, amb la categoria de peó per la brigada d’obres i manteniment, per baixa voluntària del treballador que l’ocupa, amb efectes a partir del dia 28 de juny de 2017 i fins a la provisió reglamentària de la plaça.
Procediment de contractació : per raó de màxima urgència.
Tipus de contracte: Laboral temporal per substitució de treballador que causa baixa voluntària.

REQUISITS:
a)Ésser espanyol o nacional dels altres estats membres de la Comunitat Europea.
b)Titulació mínima: Graduat escolar, ESO o equivalent o superior.
c)No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les seves funcions.
d)No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública.
e)Entendre i parlar correctament el català i castellà.
f)Experiència en les tasques de manteniment en general i, en especial, tasques de jardineria, neteja viària i tasques de peó de paleta.
g)Carnet de conduir B1

Les persones interessades poden presentar la corresponent sol·licitud dels del dia 6 de juny i fins el dia 19 de juny de 2017, ambdós inclosos, presencialment a les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h o, per Internet, a través de la pàgina web www.montesquiu.cat a l’apartat de tràmits, instància genèrica.

Montesquiu, 2 de juny de 2017.
 

Darrera actualització: 02.06.2017 | 14:21