Convocatòria ple ordinari 11 d'abril de 2017

Del 11 d’abril de 2017 al 11 d’abril de 2018 de 17:00 a 17:00

DECRET D’ALCALDIA Núm. 09/2017, de 6 d’abril
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

Atès allò què disposa l’art. 98 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del ROF, Reial Decret 2568/1986.

HE RESOLT

Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació a celebrar el proper dimarts dia 11 d’abril de 2017, a les 5 de la tarda, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, en primera convocatòria, i dos dies després a la mateixa hora en segona convocatòria, en el cas de no haver-hi el quòrum exigit en la primera, a fi i efecte de resoldre els punts inclosos en el següent :

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de sessions anteriors.
2. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia.
3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
4. Donar compte del canvi de nom del grup municipal de Convergència i Unió (CIU).
5. Creació de fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del sistema d’informació per a la gestió d’ocupació XALOC.
6. Precs i Preguntes.

Segon.- Comunicar la present resolució als Srs/es Regidors/es, amb l’advertència de que conforme al què disposa l’art. 12.1 del ROF, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que impliqui la impossibilitat d’assistir a la citada sessió.
Montesquiu, 6 d’abril de 2017.

L’Alcaldessa  Elisabet Ferreres i Vergés

Davant meu, La secretària acctal. Mª Rosa Vilaplana Penella

Darrera actualització: 11.04.2017 | 08:41