Ple municipal

El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política de la ciutadania en el govern del municipi. Format per 7 regidores i regidors escollits, democràticament, en les eleccions municipals. Està presidit per l’alcalde/ssa i assistit pel secretari/ària de la Corporació.

El Ple té les competències que li atribueix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i en el seu si es desenvolupa el debat polític d’àmbit municipal.

Composició del Ple

El Ple està integrat per totes les regidores i regidors del CONSISTORI i és presidit per l'Alcalde/ssa.

Composició del ple 2019-2023:

Calendari de sessions

El Ple municipal celebrarà les seves sessions ordinàries cada dos mesos, el primer dimarts hàbil : febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

El mes d’agost no es celebrarà Ple ordinari. Per això, la sessió ordinària es celebrarà l’últim dimarts del mes de juliol.

En cas que el primer dimarts de cada dos mesos sigui festiu, el Ple ordinari es celebrarà el dimarts anterior, a la mateixa hora i amb el mateix caràcter d’ordinari.

Convocatòria de sessions

Els Plens ordinaris es convocaran amb una antelació mínima de cinc dies hàbils. Consulta aquí les convocatòries.

Actes de les sessions

Aquí Podeu consultar les actes de totes les sessions de ple de la Corporació.

Resum dels Plens municipals

Aquí Podeu consultar el resum de totes les sessions de ple de la Corporació.

Mocions

Aquí Podeu consultar les mocions presentades pels grups polítics i aprovades al ple de la Corporació.

Darrera actualització: 20.12.2022 | 09:50