Ordenança fiscal núm 39 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de les instal·lacions i material municipal

Dimecres, 18 de maig de 2022
Darrera actualització: 18.05.2022 | 09:47