2 places per a la temporada d'estiu a la piscina municipal (FINALITZAT)

Dilluns, 16 de maig de 2022

Es fa públic que l’Ajuntament de Montesquiu necessita contractar dues persones per a la temporada de piscina municipal, en règim laboral temporal a temps parcial, amb efectes a partir del dia 6 de juny i fins el dia 6 de setembre de 2022.

Procediment de contractació: per raó de màxima urgència.

Tipus de contracte: laboral temporal (38’5h/setmana)

Retribució: El sou serà de 1.339,80€ bruts mensuals.

Tasques a realitzar: atenció al públic, venda d'entrades, control d'accés i aforament a les piscines, desinfecció del recinte i neteja i desinfecció dels vestuaris i lavabos.

Horaris: Torns rotatius de dilluns a diumenge.

 • Torn 1: De 9:30 a 15:00 hores.
 • Torn 2: De 15:00 a 20:30 hores.

Requisits:

 • Ser espanyol/a o nacional dels altres Estats membres de la Unió Europea o qualsevol dels Estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en els terminis que s’hagi definit en el tractat constitutiu de la UE. En qualsevol cas la persona aspirant ha d’acreditar documentalment la seva nacionalitat amb document en vigor.
 • Tenir 16 anys complerts i no excedir de l’edat de jubilació forçosa en la data de finalització
 • Nivell d’estudis : graduat/da escolar o equivalent.
 • No haver estat separat/da del servei en Administració Pública mitjançant expedient disciplinari.
 • Entendre i parlar correctament el català i el castellà.
 • Estar en situació d’atur o desocupat/a demandant d’ocupació al SOC.

Valoració: En el procés de selecció es valorarà:

 • Experiència professional, en altres administracions i/o a l’empresa privada en plaça igual o similar a la convocada: personal o brigada de neteja, atenció al públic, consergeria, informador/a, operari/a manteniment d’instal·lacions esportives.
 • Formació acadèmica i activitats formatives relacionades amb la plaça convocada i altres títols acadèmics superiors als exigits per participar en la present convocatòria i que puguin ser considerats d’interès o que poden suposar un valor afegit.
 • Ser família nombrosa, monoparental, tenir persones a càrrec, diversitat funcional que no impedeixin la realització de la feina i dones que hagin patit violència masclista previ informe de serveis socials o òrgan competent.
 • L’ajuntament avaluarà els currículums i mèrits al·legats per les persones aspirants i es realitzarà una entrevista als currículums més ben valorats. L’entrevista consistirà en la realització de preguntes i supòsits relacionats amb les tasques a realitzar i en les mesures sanitàries.

Sol·licituds i documentació:

Les persones interessades poden presentar la corresponent sol·licitud des del dia 17 de maig de 2022 i fins el dia 24 de maig de 2022, ambdós inclosos, per internet, a través de la pàgina web www.montesquiu.cat a l’apartat de tràmits, instància genèrica o presencialment a les oficines de l’Ajuntament.

Documentació:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia del Graduat Escolar, ESO, equivalent o superior.
 • Currículum Vitae on hi constin els mèrits al·legats.
 • Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
 • Per a la justificació de l’experiència laboral, informe de vida laboral.
 • Certificat d’inscripció al SOC com a demandant d’ocupació.
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual
Darrera actualització: 23.12.2022 | 10:55