2 places per a la temporada d'estiu a la piscina municipal (FINALITZAT)

Dimarts, 11 de maig de 2021

Es fa públic que l’Ajuntament de Montesquiu necessita contractar dues persones per a la temporada de piscina municipal, en règim laboral temporal a temps parcial, amb efectes a partir del dia 23 de juny i fins el dia 29 d’agost de 2021.

Procediment de contractació: per raó de màxima urgència.

Tipus de contracte: laboral temporal, a temps parcial (35’5h/setmana)

Retribució: El sou serà de 1.043,85€ bruts mensuals.

Tasques a realitzar: atenció al públic, venda d’entrades, control d’accés i aforament a les piscines i a la zona verda de la Font d’en Nando, informació de les mesures sanitàries de prevenció de la COVID-19, control del compliment de les mesures de seguretat (distàncies, elements de protecció, ús recomanat de les instal·lacions),  desinfecció del recinte i neteja i desinfecció dels vestuaris i lavabos.

Horaris: Torns rotatius de dilluns a diumenge.

 • Torn 1: De 10:00 a 14:30 hores i dissabtes de 10:00 a 20:30 hores.
 • Torn 2: De 15:00 a 20:30 hores i diumenges de 10:00 a 20:30 hores.

Requisits:

 • Ser espanyol/a o nacional dels altres Estats membres de la Unió Europea o qualsevol dels Estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en els terminis que s’hagi definit en el tractat constitutiu de la UE. En qualsevol cas la persona aspirant ha d’acreditar documentalment la seva nacionalitat amb document en vigor.
 • Tenir 16 anys complerts i no excedir de l’edat de jubilació forçosa en la data de finalització
 • Nivell d’estudis : graduat/da escolar o equivalent.
 • No haver estat separat/da del servei en Administració Pública mitjançant expedient disciplinari.
 • Entendre i parlar correctament el català i el castellà.
 • Estar en situació d’atur o desocupat/a demandant d’ocupació al SOC.

Valoració: En el procés de selecció es valorarà:

 • Experiència professional, en altres administracions i/o a l’empresa privada en plaça igual o similar a la convocada: personal o brigada de neteja, atenció al públic, consergeria, informador/a, operari/a manteniment d’instal·lacions esportives.
 • Formació acadèmica i activitats formatives relacionades amb la plaça convocada i altres títols acadèmics superiors als exigits per participar en la present convocatòria i que puguin ser considerats d’interès o que poden suposar un valor afegit.
 • Ser família nombrosa, monoparental, tenir persones a càrrec, minusvàlides o discapacitats que no impedeixin la realització de la feina i dones que hagin patit violència masclista previ informe de serveis socials o òrgan competent.
 • Haver patit un acomiadament individual o l'extinció de contracte d’obra, o que hagi patit un ERO/ERTO presentat posteriorment al 14 de març de 2020, per la declaració de l’estat d’alarma a causa de la crisi sanitària del COVID19.
 • L’ajuntament avaluarà els currículums i mèrits al·legats per les persones aspirants i es realitzarà una entrevista als currículums més ben valorats. L’entrevista consistirà en la realització de preguntes i supòsits relacionats amb les tasques a realitzar i en les mesures sanitàries.

Sol·licituds i documentació:

Les persones interessades poden presentar la corresponent sol·licitud des del dia 12 de maig de 2021 i fins el dia 26 de maig de 2021, ambdós inclosos, per internet, a través de la pàgina web www.montesquiu.cat a l’apartat de tràmits, instància genèrica o presencialment a les oficines de l’Ajuntament (sol·licitant cita prèvia al 938.529.100).

Documentació:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia del Graduat Escolar, ESO, equivalent o superior.
 • Currículum Vitae on hi constin els mèrits al·legats.
 • Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
 • Per a la justificació de l’experiència laboral, informe de vida laboral.
 • Certificat d’inscripció al SOC com a demandant d’ocupació.
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual
Darrera actualització: 9.06.2021 | 14:37