1 plaça laboral temporal per tasques de vigilant nocturn (FINALITZAT)

Dijous, 28 d’abril de 2022

Es fa públic que l’Ajuntament necessita contractar una persona en règim laboral temporal, per tasques de vigilant nocturn, amb efectes a partir de maig a setembre de 2022.

Les persones interessades poden presentar la corresponent sol·licitud des del dia 27 d'abril i fins al dia 6 de maig de 2022, ambdós inclosos, presencialment a les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h o, per Internet, a través de la pàgina web www.montesquiu.cat a l’apartat de tràmits, instància genèrica.

Tipus de contracte: Laboral temporal.
Retribucions: 1.218,72 €/bruts al mès
Horari: 6 dies per setmana, a raó de 5 hores al dia, horari rotatiu.

REQUISITS:
a) Tenir nacionalitat espanyola d’acord amb la legislació vigent.
b) Tenir complerts els divuit anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa legal per l’accés a l’ocupació pública, abans del termini de presentació de sol·licituds.
c) Estar en situació d’atur en demanda d’ocupació al SOC
d) No patir cap malaltia o disminució psíquica o física que impedeixi el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball ofert o disminueixi les aptituds per a desenvolupar-les de forma permanent o transitòria.
e) No trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a ocupacions o càrrecs
públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que són objecte de l’oferta de treball, ni haver estat sancionades ni separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. Aquests requisits s'hauran de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'hauran de continuar complint fins a la data de produir-se el nomenament.
f) Disposar del Certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual, i no trobar-se en cap de les causes d’incapacitat, incompatibilitat ni de prohibició previstes en la legislació vigent sobre la matèria.
g) Carnet de conduir B
h) Estar en possessió del títol acadèmic oficial de Graduat Escolar o d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre de nivell equivalent o superior.
i) Llengua catalana: Estar en possessió del títol de Nivell B o equivalent de coneixement de la llengua catalana, acreditat mitjançant certificació de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de política lingüística o mitjançant alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Darrera actualització: 23.12.2022 | 10:55