Convocatòria Ple ordinari 31 de gener de 2017

Del 26 de gener de 2017 a les 12.10 h al 26 de gener de 2018 a les 12.10 h

DECRET D’ALCALDIA

Núm. 05/2017, de 26 de gener

 

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

Atès allò què disposa l’art. 98 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del ROF, Reial Decret 2568/1986.

 

HE RESOLT

 

Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació a celebrar el proper dimarts dia 31 de gener de 2017, a les 5 de la tarda, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, en primera convocatòria, i dos dies després a la mateixa hora en segona convocatòria, en el cas de no haver-hi el quòrum exigit en la primera, a fi i efecte de resoldre els punts inclosos en el següent

 

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació d’actes de sessions anteriors :

        Acta de ple ordinari de 25 d’octubre de 2016.

        Acta de ple extraordinari de 13 de desembre de 2016.

  1. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia.
  1. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
  1. Apreciació interès local d’obres de la Diputació de Barcelona per aplicació de bonificació. Expt. 52/2016.
  1. Apreciació interès local d’obres de la Diputació de Barcelona per aplicació de bonificació. Expt. 02/2017.
  1. Aprovació de conveni específic de cooperació i col·laboració amb la Diputació de Barcelona i el Consorci de la Vall del Ges, orís i Bisaura relatiu a les tasques d’informació de l’equipament cultural i centre de recursos del Castell de Montesquiu 2017-2021.
  1. Precs i Preguntes.

 

Segon.- Comunicar la present resolució als Srs/es Regidors/es, amb l’advertència de que conforme al què disposa l’art. 12.1 del ROF, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que impliqui la impossibilitat d’assistir a la citada sessió.

 

Montesquiu, 26 de gener de 2017.

 

  L’Alcaldessa                                                                             Davant meu,

                                                                                                  El secretari                    

Elisabet Ferreres i Vergés                                                      Jaume Salés Malian

Darrera actualització: 12.06.2017 | 14:02