Preinscripció i matrícula Llar d'Infants els Putxinel·lis curs 2019-2020

Divendres, 26 d'abril de 2019 a les 00:00

Preinscripció a la Llar d'infants municipal "Els Putxinel·lis"

Curs 2019-2020

Del 13 al 24 de maig de 2019

Calendari del procés

- Presentació sol·licituds: del 13 al 27 de maig, a les oficines de l'Ajuntament o electrònicament .

- Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 4 de juny de 2019.

- Termini per presentar reclamacions a les llistes amb la puntuació provisional: del 5 a l'11 de juny de 2019.

- Sorteig del número de desempat: entre el 12 i el 14 de juny de 2019.

- Publicació de la llista ordenada definitiva: 18 de juny de 2019.

- Període de matrícula: del 19 al 26 de juny de 2019

 

Criteris i documents justificatius

a) Cal presentar en tots els casos:

- Original i fotocòpia del DNI del/la sol·licitant i del nen/a (si en té)

- Original i fotocòpia del llibre de família

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne o alumna.

- Original i fotocòpia del carnet de vacunes 

 

b) Per justificar els criteris de prioritat generals:

 

1. Existència de germans/es escolaritzats/des al centre, o de pares que hi treballin: 40 punts.

Documentació: No cal documentació

2. Proximitat del domicili de l’alumne/a al centre o, si escau, la proximitat del lloc de treball dels pares

2.1 Domicili dins l’àrea d’influència del centre: 30 punts

Documentació: Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant. 

2.2 Adreça del lloc de treball dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

Documentació: contracte laboral o certificació de l’empresa

3. Renda anual de la unitat familiar (Renda Garantida): Pares beneficiaris de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

Documentació: Original i fotocòpia del document acreditatiu de la prestació.

4. Discapacitat de l’alumne/a, pares, o germans: Quan s’acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Documentació: Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.

 

c) Per justificar els criteris de prioritat complementaris:

1. Família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Documentació: original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

 

LA LLAR D'INFANTS

La Llar d’Infants Els Putxinel·lis és un Centre Municipal que acull nens/es de 6 mesos a 3 anys (primer cicle de l’Etapa d’Educació Infantil).

La baixa ràtio de que disposem (15 alumnes) ens permet oferir una atenció personalitzada als infants i les famílies aconseguint així, que siguem una perllongació de casa seva, convertint-nos en coeducadors del seu desenvolupament.

L’escola acull nens/es de diferents edats junts en un mateix espai tot i que, segons les activitats o els seus interessos, es divideix el grup.

Distribuïm l'escola en diferents ambients, on cada infant escull les situacions que vol viure contribuint al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu. D’aquesta manera, afavorim una conducta més autònoma mitjançant la manipulació, descoberta i experimentació estimulant la curiositat, interès i creativitat

Entenem que els infants són el subjecte actiu i protagonista del seu procés d'ensenyament i aprenentatge capaços d’escollir i prendre decisions i per això, basem la nostra metodologia en potenciar les seves capacitats innates a través del joc com a eix per desenvolupar la seva manera personal de ser, de pensar, imaginar i relacionar-se sempre respectant els seus ritmes.

 

PREUS I HORARIS

Jornada complerta:       220€/mes (de 9h – 17h)

Jornada partida:               190€/mes (de 9h – 11:45h i de 15h – 17h)

Jornada intensiva 1:      170€/mes (de 9h a 12:45h)

Jornada intensiva 2:      190€/mes (de 9h a 15h)

Jornada intensiva 3:      170€/mes (de 12:45h a 17h)

  Servei d’acollida:  (Prèvia demanda)

   de 08:30h a 09:00h o 17:00h a 17:30h             1€/hora fixa   3€/hora esporàdica

Primera matrícula:             72€

Agenda:                              5€

Darrera actualització: 06.06.2019 | 16:43