Aprovació del Codi ètic de l'Ajuntament de Montesquiu

Dijous, 4 de juny de 2020 a les 00:00

L'Ajuntament de Montesquiu el passat 2 de juny, en el ple municipal, va aprovar al ple municipal el Codi Ètic amb els 4 vots a favor de l'equip de govern (Junts per Montesquiu i Som Montesquiu) i les 2 abstencions de l'oposició (Esquerra Montesquiu).

👥El codi ètic és un recull de principis i models de conducta desitjables i s'ha realitzat amb l'objectiu d'impulsar una cultura ètica en la manera de treballar i organitzar-se al consistori.

📑Determinarà els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació de l'Ajuntament de Montesquiu en el seu dia a dia.

Vivim en una societat moderna, dinàmica i complexa on la ciutadania té dret a exigir a l’Administració una gestió de qualitat més enllà de l’estricte respecte a la llei, que ofereixi els millors serveis, que propiciï un clima adequat on els ciutadans i ciutadanes puguin exercir els seus drets fonamentals i que contribueixin al desenvolupament personal, econòmic i social.

L’Ajuntament és la institució local que ha de contribuir a aquest desenvolupament, governant i administrant els interessos i serveis de tots els veïns i veïnes del municipi. Només amb la col·laboració, implicació i vocació de servei públic de tots els càrrecs electes, treballadors, treballadores i resta d’entitats, es poden garantir els millors serveis a la ciutadania.

És en aquest context, en la millora contínua dels serveis municipals, que es crea aquest codi ètic, per impulsar una cultura ètica en la manera de treballar de la organització i en especial en l’actuació dels càrrecs electes i de les persones treballadores de la corporació.

El present codi ètic, recull els principis i els models de conducta desitjables, té vocació d’instrument d’autoregulació de les actuacions i pretén anar més enllà de l’estricte compliment de la legislació vigent i dels seus mecanismes de control, evitant conductes que no són desitjables en tant que no corresponen al comportament ètic que es vol a l’organització.

Aquest codi ètic, dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el qual s’estableix que els ens locals han d’elaborar un codi ètic o de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.

Aquest codi té dos objectius fonamentals:

  • Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels membres del consistori i els treballadors i treballadores de l’Ajuntament i les normes de conducta que se’n deriven.
  • Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació de l’Ajuntament de Montesquiu.

El codi ètic de l’Ajuntament de Montesquiu és aplicable a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament i a tots els càrrecs electes.
Els principis ètics recollits en aquest codi s’hauran de respectar també per part de les entitats i empreses privades amb les que l’ajuntament manté relació, així com les associacions i entitats que rebin subvencions públiques per part de l’ajuntament.

Darrera actualització: 09.06.2020 | 23:18