Llicència de gual i contragual

Sol·licitud de llicència per a l'ús restringit de la vorera per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui a edificis o obres. Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual.

Més informació

Quin cost té:

Segons ordenances municipals.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Cal aportar:

  • Dos plànols de l'emplaçament a escala 1:500.
  • Fotocòpia del DNI, CIF o permís de residència del titular.
  • En cas d'habitatges, fotocòpia del títol de propietat o del contracte de lloguer.
  • En cas d'empresa, fotocòpia del NIF de la societat, fotocòpia de les escriptures i dels poders de constitució de la societat; si qui fa el tràmit no és la persona interessada, haurà d'aportar autorització escrita de l'administrador o apoderat, foto
  • En cas de local comercial: fotocòpia de la llicència d'activitat.
  • En cas de gual d'edificis, fotocòpia de la llicència de l'activitat per a l'ús del local o recinte.
  • En cas de gual per accés a obres, fotocòpia de la llicència d'obres.
Darrera actualització: 24.11.2016 | 14:55