Inscripció a l'escola bressol

Preinscripció i matriculació al centre públic per a l'educació preescolar, de 0 a 3 anys.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general

Qui pot sol·licitar-ho:

Les famílies o tutors dels alumnes que han d'entrar a preescolar i dels que volen o han de canviar de centre.

Cal aportar:

 • Sol·licitud de preinscripció

 • DNI de la persona sol·licitant

  El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.
  Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen

 • DNI de l'alumne/a

  DNI de l'infant si se'n disposa.

 • Targeta sanitària individual de l'alumne/a
 • Llibre de família
 • Documentació per a la valoració de criteris generals

  - Acreditació de proximitat del domicili habitual: Volant d'empadronament (si el domicili habitual és Montesquiu no és necessari aportar aquesta documentació).

  - Acreditació de proximitat del lloc de treball: el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (models 036 i 037).

  - Acreditació renda anual de la unitat familiar: Certificat l'acreditació de que el pare, mare, tutor/a o guardador/a sigui beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

  - Acreditació de discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana: certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició.

  -

 • Documentació per a la valoració de criteri complementari

  - Acreditació conforme l'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental: Títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A la Llar d'Infants Els Putxinel·lis (Actualment per a realitzar aquest tràmit de forma presencial, a causa del COVID-19, cal demanar cita prèvia al 671 062 406)

Llar d'infants Els Putxinel·lis

Plaçola, s/n - 08585 Montesquiu - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 529 100
Fax: 935 136 027
Adreça electrònica: a8066656@xtec.net
Adreça electrònica: llardinfantselsputxinellis@gmail.com
Lloc web: montesquiu.wixsite.com/putxinelis
Horari:  
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 11.05.2021 | 08:32