Comunicació d'obres excloses de llicència

Comunicació que es fa a l'ajuntament per a realitzar qualsevol de les obres que es detallen a continuació, sempre que es facin en finques no catalogades ni destinades al desenvolupament d'una activitat o en solars inedificats.
No inclou obres i usos que segons la legislació urbanística només es puguin establir amb caràcter provisional, ni aquelles que afectin l'àmbit de protecció d'edificacions incloses al Catàleg d'edificis historicoartístics.

 • CMOB - Obres d'escassa entitat i dificultat tècnica que no requereixen direcció facultativa ni projecte:
  • Treballs a l'interior d'habitatges que no afectin a la distribució ni a l'estructura, com:
   • arrebossats, enguixats, aplacats, pintats, trasdosats, impermeabilitzacions d'elements verticals i assimilables
   • substitució i/o col·locació de paviments, falsos sostres i/o fusteries a l'interior de l'habitatge
   • construcció, reparació, substitució de canonades d'instal·lacions, excepte aparells exteriors i que no afectin la via pública
   • substitució d'aparells sanitaris, safareigs, marbres i mobles de cuina o bany
 • Treballs de reforma i arranjament d'acabats en paraments de vestíbuls comunitaris
 • Treballs de jardineria, neteja i desbrossament de jardins particulars, que no representin destrucció de jardins existents, ni alteració de les seves cotes naturals
 • Tala d'arbres en jardins i/o terrenys particulars (màxim 3 unitats) sempre que no estiguin dins d'un entorn protegit.
 • Treballs en façanes que no modifiquin l'estructura, ni impliquin la utilització d'una estructura auxiliar (cistella, bastida...) i que no afectin la via pública:
  • arranjament de façanes de fins a planta baixa i una planta pis (6,50 m d'alçada màxima)
  • reparació puntual o substitució de fusteries exteriors, baranes, persianes, claraboies o reixes

 

 • CNOB - Obres que abans de l'aprovació de la Llei 16/2015 de simplificació administrativa estaven subjectes a llicència prèvia:
  • Tipus 1:
   • Col·locació de tendals en façanes d'habitatge
   • Tancament de parcel·les i/o reparació de tanques existents
   • Instal·lació d'antenes i/o aparells de climatització exterior
   • Treballs d'anivellament, esbrossada o enjardinament, que no alterin en més d'un metre les cotes naturals del terreny en algun punt, ni tinguin relleu o transcendència a l'efecte de la mesura de les alçades reguladores de l’edifici
   • Arranjaments de cobertes que no modifiquin l'estructura ni impliquin la utilització d'una estructura auxiliar (cistella, bastida...):
    • eliminació, reparació, reposició, substitució o neteja de canals, canaleres, baixants, ràfecs, cornises, dintells, brancals, teules, gàrgoles o acroteris
    • reparacions puntuals inferiors a un 10% de la superfície total de terrats plans i/o cobertes inclinades
 • Tipus 2:
  • Instal·lació de captadors solars, no contemplats en altres tipus de llicència segons les determinacions d'allò establert a l'article 5 del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls de les energies renovables que afegeix un nou article, el 9 bis, al Text refós de la Llei d'urbanisme. En els següents casos:
   • En coberta plana, sense ultrapassar el metre d'alçada des del pla de coberta ni en vol en els límits de la coberta existent
   • En coberta inclinada, adossats a la coberta (i per tant amb el mateix pendent i en paral·lel), i sense ultrapassar en vol els límits de la coberta existent
   • Sobre el terreny, en espais de parcel·la no ocupats per edificacions i altres edificacions auxiliars, sense ultrapassar el metre d'alçada des de la rasant del sòl, i amb una superfície d'ocupació dels captadors solars no superior al 25% de la seva superfície no edificable
  • Instal·lació d'aparells d'aerotèrmia, no contemplats en altres tipus de llicència
  • Arranjaments de cobertes que no modifiquin l'estructura, però puguin implicar la utilització d'una estructura auxiliar (cistella, bastida...), i que no afectin a la via pública:
   • pavimentació i/o impermeabilització de terrats plans i/o cobertes inclinades (material bituminós i rajola), superior a un 10% de la superfície total

Quin cost té:

Segons ordenances municipals

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l'habitatge (propietari o arrendatari).

Cal aportar:

 • Pressupost

  Pressupost de l'obra

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals

Darrera actualització: 02.07.2021 | 12:44