Alta al padró procedent d'un altre municipi

Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència de persones procedents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o procedents d'altres països.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d'edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)

Cal aportar:

 • Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta (original o fotocòpia

  Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta (original o fotocòpia):
  -Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
  -Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.
  -Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.
  -Menors d'edat casats: a més, llibre de família.

 • Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament

  Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:
  -Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d'habitabilitat, rebut de l'IBI. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta. En aquest cas farem un nou full padronal.
  -Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la fotocòpia del DNI d'un dels residents majors d'edat. En aquest cas les altes s'inclouran en el mateix full.
  -Si es tracta d'un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n'ostenta la direcció.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals

Darrera actualització: 25.11.2016 | 13:56