1 plaça laboral temporal per tasques de vigilant nocturn

Dijous, 28 d'abril de 2022 a les 00:00

Es fa públic que l’Ajuntament necessita contractar una persona en règim laboral temporal, per tasques de vigilant nocturn, amb efectes a partir de maig a setembre de 2022.

Les persones interessades poden presentar la corresponent sol·licitud des del dia 27 d'abril i fins al dia 6 de maig de 2022, ambdós inclosos, presencialment a les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h o, per Internet, a través de la pàgina web www.montesquiu.cat a l’apartat de tràmits, instància genèrica.

Tipus de contracte: Laboral temporal.
Retribucions: 1.218,72 €/bruts al mès
Horari: 6 dies per setmana, a raó de 5 hores al dia, horari rotatiu.

REQUISITS:
a) Tenir nacionalitat espanyola d’acord amb la legislació vigent.
b) Tenir complerts els divuit anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa legal per l’accés a l’ocupació pública, abans del termini de presentació de sol·licituds.
c) Estar en situació d’atur en demanda d’ocupació al SOC
d) No patir cap malaltia o disminució psíquica o física que impedeixi el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball ofert o disminueixi les aptituds per a desenvolupar-les de forma permanent o transitòria.
e) No trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a ocupacions o càrrecs
públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que són objecte de l’oferta de treball, ni haver estat sancionades ni separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. Aquests requisits s'hauran de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'hauran de continuar complint fins a la data de produir-se el nomenament.
f) Disposar del Certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual, i no trobar-se en cap de les causes d’incapacitat, incompatibilitat ni de prohibició previstes en la legislació vigent sobre la matèria.
g) Carnet de conduir B
h) Estar en possessió del títol acadèmic oficial de Graduat Escolar o d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre de nivell equivalent o superior.
i) Llengua catalana: Estar en possessió del títol de Nivell B o equivalent de coneixement de la llengua catalana, acreditat mitjançant certificació de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de política lingüística o mitjançant alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Darrera actualització: 28.04.2022 | 09:40