Informació del Ple

El Ple és l'òrgan col·legiat superior de l'Ajuntament, encarna la representació de tots els veïns i veïnes i determina la voluntat municipal adoptant les principals decisions de l'Ajuntament d'acord amb les competències que la llei li atribueix. Integrat per tots els regidors i regidores del consistori i presidit per l'alcaldessa té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal.

El Ple de l'Ajuntament de Montesquiu es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat trimestal (gener, abril, juliol i octubre) a les 17h del primer dimarts. Així mateix, quan el dia assenyalat sigui festiu, vigília o concorrin circumstàncies excepcionals, es podrà variar la data de la sessió. Aquest règim de sessions es revisa a l'inici de cada legislatura. Totes les sessions del ple municipal són obertes a la presència dels ciutadans i es duen a terme a la sala de plens, situada al primer pis de l'Ajuntament, a la plaça Emili Juncadella, 1-2.

Informació de la sessió de Ple

  • Actes de plens : es publicaràn totes les actes de plens de l'any en curs i les actes anteriors les trobareu al  portal de transparència
  • Convocatòries de plens. Ordre del dia : El divendres anterior al Ple es publicarà la convocatòria de sessió del ple al web i a les xarxes socials municipals.
Darrera actualització: 26.02.2018 | 14:54
Darrera actualització: 26.02.2018 | 14:54