Informació del Ple

El Ple és l'òrgan col·legiat superior de l'Ajuntament, encarna la representació de tots els veïns i veïnes i determina la voluntat municipal adoptant les principals decisions de l'Ajuntament d'acord amb les competències que la llei li atribueix. Integrat per tots els regidors i regidores del consistori i presidit per l'alcaldessa té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal.

El Ple de l'Ajuntament de Montesquiu es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat bimensual (febrer, abril, juny, agost, octubre, desembre) a les 18:30h del primer dijous. Així mateix, quan el dia assenyalat sigui festiu, vigília o concorrin circumstàncies excepcionals, es podrà variar la data de la sessió. Aquest règim de sessions es revisa a l'inici de cada legislatura. Totes les sessions del ple municipal són obertes a la presència dels ciutadans i es duen a terme a la sala de plens, situada al primer pis de l'Ajuntament, a la plaça de la República, 1-2.

Informació de la sessió de Ple

Darrera actualització: 11.12.2019 | 14:32
Darrera actualització: 11.12.2019 | 14:32