Juntes de govern

La Junta de Govern Local es composa per l'alcaldessa Sònia Muñoz Culubret de ERC-AM) i dos tinents d'alcalde (Albert Soler i Freixer de ERC-AM i Montserrat Armengol i Portell de ERC-AM), nomenats per l'alcaldessa. Les sessions ordinàries es duen a terme a l'Ajuntament el primer i tercer dimarts hàbil de cada mes a dos quarts de deu del matí.

La finalitat de l'acció de la Junta de Govern Local és l'assistència permanent a l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions i també exerceix les competències delegades al Ple extraordinari del cartipàs:

  • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses dins del límit de la seva competència.
  • Aprovar les bases per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
  • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
  • Sancionar les faltes per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
  • L’aprovació de projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
  • L’atorgament de llicències, llevat que les lleis sectorials l’atribueixin expressament a un altre òrgan.
  • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.
  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 11.12.2019 | 14:40
Darrera actualització: 11.12.2019 | 14:40