Comissió Especial de Comptes

La comissió especial de comptes ha d'existir en tots els municipis i està constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació.

Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d'aprovar el ple d'acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. Els comptes anuals s'han de sotmetre abans de l'1 de juny a informe de la comissió especial de comptes de l'entitat local i han de ser així mateix objecte d'informació pública abans de sotmetre a l'aprovació del ple, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l'existència d'irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes (LBRL art.116).

Pel que fa a la Comissió especial de comptes de l'Ajuntament de Montesquiu els membres que la composen són:

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 26.02.2018 | 14:55
Darrera actualització: 26.02.2018 | 14:55