1 lloc de treball d'Administratiu/va

Dimarts, 8 de maig de 2018 a les 00:00

Selecció, mitjançant la realització d’unes proves, d’una persona per ocupar una plaça d’ administratiu/iva a l’Ajuntament de Montesquiu per cobrir una baixa laboral per maternitat.

La durada del contracte és fins que duri la baixa laboral per maternitat, amb una dedicació de jornada de 37.5 hores setmanals

Termini de presentació de sol·licitud: 

Els/les interessats/des que reuneixin les condicions anteriors hauran de presentar sol·licitud presencial a les oficines de l'Ajuntament (de dilluns a divendres de 9h a 14h i dimarts i dijous de 16h a 18h) o per via telemàtica en el termini de deu dies naturals a comptar des de l’endemà de l’última publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (FI DE TERMINI 21/05/2018)

 

Documents a presentar juntament amb la sol·licitud per  per participar en el procés selectiu:

 • Original o fotocòpia compulsada del DNI.
 • Original o fotocòpia compulsada del Títol del graduat escolar, graduat en ESO, formació professional de primer grau o equivalent o títol superior, o estar en condicions d’obtenir -lo en la data en què acabi el termini de presentació d’instàncies.
 • Original o fotocòpia compulsada de la documentació que acrediti el coneixement de la llengua catalana.

Requisits dels aspirants:

 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea. En tractar -se d’un lloc de treball de personal laboral també hi podran accedir els estrangers que preveu l’article 57.1, apartats 3 i 4 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
 • Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques del lloc de treball.
 • Haver complert setze anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Possibilitat d’incorporació immediata, una vegada superat el procés selectiu.
 • Estar en possessió del títol de graduat escolar, graduat en ESO, formació professional de primer grau o equivalent o títol superior, o estar en condicions d’obtenir -lo en la data en què acabi el termini de presentació d’instàncies.                              Les persones aspirants d’Estats membres de la Unió Europea i la resta hauran d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en la matèria. Caldrà estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació, expedida pel Ministeri d’Educació i Cultura.
 • No haver estat separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques del cos o escala o similars.
 • Estar capacitats/es i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita equivalent o superior al certificat de coneixements del nivell C reconegut per l’autoritat lingüística competent. El coneixement de català s’acreditarà, segons Decret 161/2002, de 11 de juny, de la presidència de la Generalitat de Catalunya, amb la presentació d’alguns dels documents següents
  • Les persones que han fet català a l’ensenyament obligatori, amb la presentació d’alguns dels títols a què es refereix la disposició addicional primera de l’esmenta’t Decret, amb els requisits que estableix i determina la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.
  • Qualsevol persona, amb la presentació d’un certificat de coneixement del català expedit per la Direcció General de Política Lingüística d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements del català, o d’un dels altres títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents per Ordre del conseller de Cultura.                                               
 • En el supòsit de no disposar del nivell C de català, els/les aspirants hauran de realitzar una prova que acrediti els seus coneixements de llengua catalana adaptats a aquest nivell. Aquesta prova es farà prèviament a la fase de valoració de mèrits i s’atorgarà una valoració d’apte o no apte d’acord amb el que estableix la base 3.

Tota la documentació que es presenti per a participar en el procés selectiu que no estigui redactada en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya (català i castellà) haurà de presentar -se traduïda per intèrpret jurat. Els documents no traduïts en la forma esmentada, no podran ser tinguts en compte pel Tribunal i poden suposar l’exclusió del procés selectiu si es tracta dels documents acreditatius dels requisits per a participar. Els/les aspirants resten vinculats a les dades que hagin fet constar en les seves sol·licituds.

Bases específiques

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals de dilluns a divendres de 9h a 14h i dimarts i dijous de 16h a 18h

Darrera actualització: 15.06.2018 | 14:52