Verificació de l'estanqueïtat de canonades

Dijous, 2 de novembre de 2017 a les 00:00

VERIFICACIÓ DE L'ESTANQUEÏTAT DE CANONADES

Amb el suport de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona estem portan a terme el diagnòstic sobre l'estat de la xarxa de proveïment verificant l'estanquitat, identificant punts febles, limitant les pèrdues i fent més eficaç la gestió municipal. L'actuació s'adreça a la millora de la gestió del servei de subministrament d'aigua.

El programa preten portar a terme el control de l'estat de la xarxa fent mesures d'una fuita amb sensors sònics. L'objecte de l'actuació és verificar l'estanqueitat de les conduccions d'aigua: identificant punts febles del circuit en baixa, confirmant els trams que no presenten pèrdues i detectant els trams amb possibles fissures o localitzant les fuites.

El treball de camp consisteix en diferents fases:

Fase 1: Prelocalització

  • Revisió d'un sector de la xarxa per identificar les zones problemàtiques.
  • Se situen a la zona de treball equips prelocalitzadors de fuites que mesuren de nit verificant l'estat de la xarxa d'aigua.

Fase 2: Localització dels punts febles i de les fuites

Se situen, a les zones problemàtiques prèviament identificades, equips registradors de soroll que realitzen mesures programades més precises per a localitzar els punts febles i les fuites d'aigua.

Aquesta actuació es pot realitzar, en casos d'urgència, a zones on l'ajuntament ja tingui prèviament identificat un problema de pèrdua d'aigua.

Fase 3: Localització amb geòfon

 El geòfon com rastrejador del lloc de fuita requereix condicions calmades de soroll ambient, un bon nivell auditiu i oïda entrenada.
Aquest equipament està disponible per cedir a l'ajuntament. El tècnic municipal podrà inspeccionar el terra, en el moment de baix soroll i consum d'aigua, amb l'adequada pressió que li permeti revisar sense interferències un tram de xarxa conflictiu.

Darrera actualització: 02.11.2017 | 15:03