Anunci d'aprovació inicial de projecte bàsic i executiu d'ampliació i reforma del bar de les piscines municipals

Dilluns, 26 de febrer de 2018 a les 00:00

Anunci d'aprovació inicial de projecte bàsic i executiu d'ampliació i reforma del bar de les piscines municipals

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local del dia 13 de febrer de 2018 el projecte bàsic i executiu d'ampliació i reforma del bar de les piscines municipals i acordada la seva tramitació per urgència d'acord amb l'art. 33 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre, de PAPC, estarà exposat al públic durant els quinze dies hàbils següents al de la publicació d'aquest edicte al BOP de Barcelona, per tal que qualsevol persona interessada hi pugui formular al·legacions.

Es podrà consultar a les oficines municipals i també a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Transcorregut aquest termini d'informació pública, de no formular-se al·legacions el projecte es tindrà per aprovat definitivament de manera automàtica. La qual cosa es fa pública per a general coneixement, d'acord amb allò previst per l'article 37 del ROAS aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny

Darrera actualització: 26.02.2018 | 15:02