Procés de selecció per cobrir un lloc de treball de TÈCNIC/A D’EMPRESA I EMPRENEDORIA DEL CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA

Divendres, 7 d'abril de 2017 a les 15:05

Per resolució de la Presidència del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura de data 28 de març de 2017 s'ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria mitjançant concurs-oposició per a proveir un lloc de treball de tècnic/a d'empresa
i emprenedoria del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, en règim de personal laboral temporal a jornada complerta.

El termini per presentar candidatures finalitza el divendres 21 d'abril a les 14h.

Condicions de treball:
- Grup: A2.
- Denominació del lloc: Tècnic/a d'empresa i emprenedoria.
- Modalitat de selecció: concurs-oposició.
- Jornada laboral: de dilluns a divendres (37,5 hores setmanals). Aquestes es realitzaran en horari de matí i una tarda a la setmana, de manera obligatòria. No obstant, es podrà pactar la distribució de l'horari de treball en més d'una tarda setmanal o caps de setmana, segons les necessitats del servei.
- Lloc de treball: el lloc de treball principal serà la seu del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, situada al C/ Enric Prat de la Riba de Torelló.
- Naturalesa de la relació: contracte subjecte a la legislació laboral, de caràcter temporal per obra i servei.
- Retribució: 22.757,00 EUR bruts anuals.
- Durada: obra i servei d'un any, prorrogable fins a un màxim de 3 anys. Lloc de treball subjecte a la subvenció Catalunya Emprèn i CLSE (Diputació de Barcelona).

Darrera actualització: 23.08.2017 | 14:33